Algemene voorwaarden Versterking B.V.

Gedeponeerd d.d. 12 november 2021 bij de Kamer van Koophandel

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. de opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met VERSTERKING een overeenkomst heeft afgesloten tot het verrichten van werkzaamheden of enige andere overeenkomst, respectievelijk deze wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 2. VERSTERKING B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en VERSTERKING gesloten offertes en overeenkomsten, waaronder begrepen uit de overeenkomst voortvloeiende vervolg- of deelopdrachten.
  2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren de onderhavige voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen VERSTERKING en de opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die tussen VERSTERKING en de opdrachtgever wordt gesloten of tot stand komt.
  4. Mondelinge afspraken tussen de opdrachtgever en VERSTERKING zijn slechts geldig en bindend wanneer deze door VERSTERKING schriftelijk/per e-mail zijn bevestigd.
  5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

2. Grondslag offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

  1. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van VERSTERKING zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  2. Offertes van VERSTERKING zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.
  3. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht VERSTERKING niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
  4. VERSTERKING kan niet aan een offerte of aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbod (of onderdeel daarvan) een vergissing of verschrijving bevat.
  5. Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld aanbod of prijsopgave kan niet deels worden aanvaard.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en VERSTERKING komt tot stand op het moment dat de voor akkoord ondertekende overeenkomst door VERSTERKING is ontvangen. De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat VERSTERKING met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door medewerkers van VERSTERKING gedaan, zijn slechts bindend indien deze door VERSTERKING schriftelijk zijn bevestigd.

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten, die VERSTERKING naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  2. Teneinde de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen, zullen de medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van VERSTERKING betrokken zullen zijn, tijdig ter beschikking van VERSTERKING worden gesteld. Voorts zal door de opdrachtgever een contactpersoon als aanspreekpunt in alle aangelegenheden betreffende de overeenkomst worden aangewezen.
  3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VERSTERKING ter beschikking gestelde gegevens, documenten en medewerkers, ook indien deze van derden afkomstig zijn. VERSTERKING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VERSTERKING is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar had behoren te zijn.
  4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan VERSTERKING worden verstrekt, heeft VERSTERKING het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
  6. Indien de opdrachtgever aan VERSTERKING op haar locatie een eigen werkruimte/-plek en/of vergaderruimte met faciliteiten verschaft, zijn hieraan voor VERSTERKING geen kosten verbonden.

5. Uitvoering van de opdracht, inspanningsverbintenisotstandkoming van de overeenkomst

  1. VERSTERKING bepaalt – in overleg met de opdrachtgever – de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
  2. Gezien de aard van de werkzaamheden kan VERSTERKING zich er slechts toe verbinden dat zij zich op een zorgvuldige, professionele en betrokken wijze zal inspannen het in de opdracht geformuleerde resultaat te bereiken. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  3. VERSTERKING verplicht zich tot een toereikende informatieverstrekking aan de opdrachtgever.
  4. Indien partijen bij de uitvoering van de opdracht derden wensen te betrekken voor het verrichten van substantiële werkzaamheden, zullen zij daartoe slechts overgaan na daarover voorafgaand met de andere partij schriftelijk overeenstemming te hebben bereikt.

6. Honorarium

  1. Het honorarium van VERSTERKING berust op een uurtarief, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bij de bepaling van het honorarium te hanteren grondslag wordt gevormd door de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid. Overige voor de uitvoering van de overeenkomst door VERSTERKING noodzakelijk geachte kosten zoals reis- en verblijfkosten, aanschaf van informatie en materialen, worden indien van toepassing naast het uurtarief volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende uurtarief van VERSTERKING, zoals door VERSTERKING en/of derden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
  3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de bedragen altijd exclusief de verschuldigde belasting.
  4. Het honorarium van VERSTERKING is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

7. Betalingsvoorwaarden

  1. Het honorarium en de kosten worden maandelijks, dan wel indien dit schriftelijk is overeengekomen bij afronding van specifieke opdrachten (fasen), bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht.
  2. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van VERSTERKING.
  3. Betaling dient te geschieden in euro’s door overmaking ten gunste van het door VERSTERKING op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
  4. Indien betaling binnen de gestelde betalingstermijn achterwege blijft, zal VERSTERKING een aanmaning sturen. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. VERSTERKING is gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen en onverminderd de overige rechten van VERSTERKING, vanaf de uiterste betaaldatum van de factuur de opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een maand gerekend, tot de datum van algehele voldoening.
  5. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn is VERSTERKING gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. VERSTERKING is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. VERSTERKING is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
  6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
  7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. Alle in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die VERSTERKING maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever voor een bedrag van minimaal 15% van de hoofdsom met rente.
  9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van VERSTERKING daartoe aanleiding geeft, is VERSTERKING gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door VERSTERKING te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is VERSTERKING gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en wordt al hetgeen de opdrachtgever aan VERSTERKING uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  10. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

  1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal VERSTERKING dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden.
  3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal VERSTERKING de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk van structurele aard, zal VERSTERKING daaromtrent zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

9. Termijnen

  1. Een door VERSTERKING opgegeven leverings- of andere termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. VERSTERKING is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan haar een laatste, redelijke, termijn van tenminste veertien dagen heeft gegeven.
  2. Eerst indien deze termijn wordt overschreden is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren voor het deel waarvoor nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat VERSTERKING overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
  3. Een overeengekomen termijn van levering gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van VERSTERKING zijn en, indien en voor zover partijen hebben afgesproken dat betaling bij aanvang van de opdracht moet geschieden, deze door VERSTERKING is ontvangen, dan wel nadat een door VERSTERKING gevraagde (aanvullende) zekerheid door de opdrachtgever is verstrekt.

10. Overmacht

  1. Tekortkomingen van VERSTERKING in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
  2. Tekortkomingen van VERSTERKING in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, epidemie, pandemie, ziekte van personeel, wanprestatie van toeleveranciers, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan VERSTERKING toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. In dergelijke gevallen heeft VERSTERKING het recht de levering en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze omstandigheden aanhouden.
  3. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt en nakoming van de verplichtingen door VERSTERKING niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan direct worden betaald. Bij zodanige annulering, ongeacht op initiatief van welke partij deze plaatsvindt, is VERSTERKING niet gehouden tot enige vergoeding of compensatie ter zake.
  4. Indien VERSTERKING bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  5. VERSTERKING heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid, die nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

11. Reclame

  1. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen twee maanden nadat de omstandigheden waarover gereclameerd wordt zich hebben voorgedaan en in ieder geval binnen twee maanden na het einde van de overeenkomst door VERSTERKING te zijn ontvangen.
  2. Bij gebreken die slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.
  3. In geval van gerechtvaardigde reclame is VERSTERKING gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot restitutie van het deel van het honorarium, dat ziet op het gedeelte van de opdracht waar de reclame betrekking op heeft, zulks naar keuze van VERSTERKING. VERSTERKING is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden geleden schade.
  4. Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht factuurbedragen niet of niet tijdig te betalen of betaling van de factuurbedragen op te schorten.

12. Opzegging, opschorting en ontbindingoepasselijkheid

  1. VERSTERKING is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: – de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, een en ander onverminderd alle overige aan VERSTERKING toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te eisen; – VERSTERKING op overige redelijke gronden het vermoeden heeft dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – sprake is van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.
  2. Opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding van de opdracht zal door VERSTERKING gemotiveerd en schriftelijk aan de opdrachtgever worden bekendgemaakt.
  3. Bij het zich voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden wordt hetgeen VERSTERKING van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.
  4. Bij een tussentijdse opzegging wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan VERSTERKING een schadeloosstelling naar billijkheid verschuldigd zal zijn. Een tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de andere partij de opzegging schriftelijk bevestigen.
  5. De partij die de overeenkomst opzegt draagt ervoor zorg dat de andere partij daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.

13. Aansprakelijkheid

  1. VERSTERKING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, behoudens voor zover deze aantoonbaar schade zou hebben geleden ten gevolge van opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van VERSTERKING. In het laatstgenoemde geval is de aansprakelijkheid van VERSTERKING beperkt tot het bedrag dat zij voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening heeft gebracht, dan wel bij duurovereenkomsten tot een bedrag dat overeenkomt met het gefactureerde honorarium over een periode van maximaal één maand, indien aangetoond kan worden dat van de zijde van VERSTERKING sprake is van opzet of grove onachtzaamheid. Deze maximering geldt te allen tijde en dus uitdrukkelijk ook indien er meerdere schadegevallen zijn. Indien VERSTERKING aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van VERSTERKING in elk geval beperkt tot de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekering.
  2. De opdrachtgever vrijwaart VERSTERKING voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan VERSTERKING onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade op generlei wijze verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van VERSTERKING. De opdrachtgever zal door VERSTERKING ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
  3. VERSTERKING is in geen geval aansprakelijk voor directe of gevolgschade, onder meer doch niet uitsluitend schade ontstaan door vertragingen in productietijd of bezorgtijd, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. VERSTERKING zal nimmer aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van: – onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. – verlies van gegevens. De opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van programma’s en bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door de opdrachtgever aan VERSTERKING ter beschikking worden gesteld. – iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van haar verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst en/of gebrekkige installatie of instrumenten, zoals software.
  5. VERSTERKING is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
  6. In geval van een onrechtmatige daad van VERSTERKING of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor VERSTERKING rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is VERSTERKING slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van VERSTERKING voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  7. VERSTERKING aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
  8. Indien VERSTERKING ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en VERSTERKING alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen met inbegrip van de eventuele kosten van rechtsbijstand ter zake. De opdrachtgever is gehouden zich ter zake deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
  9. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de inhoud van door of vanwege de opdrachtgever te publiceren websites of andere uitingen en vrijwaart VERSTERKING tegen elke actie van derden die is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.
  10. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade, maar uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de overeenkomst, schriftelijk door VERSTERKING te zijn zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als daarna gehouden tot geheimhouding van alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, alsmede alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.
  2. Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de andere partij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.
  3. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen eventueel ingeschakelde derden. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
  4. Partijen zullen ervoor zorgdragen dat hun werknemers de in lid 1 geregelde geheimhoudingsplicht eveneens wordt opgelegd en dat zij deze naleven.
  5. Binnen tien dagen na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen desgewenst alle door de geheimhoudingsplicht bestreken documenten en gegevens alsmede kopieën hiervan aan de andere partij retourneren.
  6. De in dit artikel opgenomen verplichtingen blijven bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en VERSTERKING waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Pagina 6 van 6 Algemene voorwaarden VERSTERKING 2021
  2. De bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij VERSTERKING er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot een andere rechter die op grond van de wet bevoegd is.

16. Wijziging, verhouding overeenkomst en algemene voorwaarden

VERSTERKING heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij oorspronkelijke bepaling.

18. Vervaltermijn

Voor zover in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens VERSTERKING in verband met het verrichten van werkzaamheden door VERSTERKING in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

18. Aanzeggingen met rechtsgevolg

Alle aanzeggingen met rechtsgevolg dienen te geschieden bij aangetekende brief. Onder dergelijke aanzeggingen worden in elk geval begrepen: aansprakelijkstellingen, sommaties en brieven houdende opzegging en ontbinding. VERSTERKING BV Hoevestein 3 4903 SE Oosterhout www.versterking.nl